Στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες

Οι στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες αποτελούν μια από τις πιο αποτελεσματικές και ακριβείς μορφές διαφήμισης.

Πριν από την υλοποίηση του έργου, ο Πελάτης προσδιορίζει τον προϋπολογισμό που διαθέτει, περιγράφει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την στοχευόμενη ομάδα, στην οποία δυνητικά απευθύνεται η καμπάνια.

Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τον εντολέα, οι σχεδιαστές της διαφημιστικής στρατηγικής εκπονούν το σχέδιο της διαφημιστικής καμπάνιας που απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα αποδεκτών, ώστε – υπό ειδικές αυστηρές προϋποθέσεις του προκαθορισμένου προϋπολογισμού – να επιλεχθούν τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας με τρόπο που θα επιτρέψει την προσέγγιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού πελατών. Σχεδιάζοντας μια στοχευμένη
διαφημιστική καμπάνια βασιζόμαστε σε στατιστικά στοιχεία που επιτρέπουν την αξιολόγηση των αναγκών των δυνητικών αποδεκτών και τη διεξοδική ανάλυση των παραγόντων, στους οποίους είναι επιρρεπείς.

Κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος του πελάτη, είμαστε έτοιμοι να διεξάγουμε επίσης διάφορες έρευνες αγοράς, που θα επιτρέψουν την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με οποιαδήποτε ομάδα αποδεκτών που θα προσδιοριστεί από τον εντολέα. Προσφέρουμε εκτός από έρευνες που σχετίζονται με τις ανάγκες των πελατών, την ικανοποίησή τους από τις υπάρχουσες υπηρεσίες και την αποτελεσματικότητα της μέχρι τώρα καμπάνιας που διεξάγεται από την εταιρεία και έρευνες για τις επιπτώσεις των ανταγωνιστικών προσφορών και την επίδραση στις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών.

Σχεδιάζοντας μια στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια είμαστε σε θέση να παρουσιάζουμε πολλαπλές επιλογές, που θα επιτρέψουν, με διαφορετικό τρόπο, την προσέγγιση μιας συγκεκριμένης στοχευμένης ομάδας, εφαρμόζοντας παράλληλα διάφορα μέσα επικοινωνίας και μια μεταβλητή διάρκεια διεξαγωγής της καμπάνιας (συνεχείς καμπάνιες, κυμαινόμενες, βραχυπρόθεσμες καμπάνιες κλπ).

Οι στοχευμένες καμπάνιες χωρίζονται σε καμπάνιες:

– ενίσχυσης της εικόνας της επωνυμίας

– αύξησης των πωλήσεων

– αλλαγής της αντίληψης της επωνυμίας, προϊόντος κλπ.

– εδραίωσης των σχέσεων μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή οικοδόμηση της εμπιστοσύνης απέναντι στην επωνυμία

– δημιουργίας νέων αναγκών των πελατών

– επιθετικές καμπάνιες που στοχεύουν στην παύση των ανταγωνιστικών ενεργειών